PRIME ENGINEERING

Bulgaria 1510 Sofia, Vladimir Vazov Blvd. No 9, Floor 5

Прайм Инженеринг, основана в София през 2002 година е една от водещите компании за доставка, монтаж и обслужване на инженерно оборудване за индустрията и проекти по опазване на околната среда на българския пазар.

Офертите на Прайм Инженеринг се изготвят от експерти за всички области на приложение на машини за сгъстен въздух, ниско налягане и вакуум, осигурявайки широка гама от въздуходувки, компресори и вакуум помпи, също така помпи за вискозни течности и дозиране на химикали, UV дезинфекция и филтри. Прайм Инженеринг също се е специализирала в доставянето на инженерно оборудване за пречистване на води, биогаз инсталации и третиране на утайки.

Нашата мисия е да осигурим на доверените си клиенти гъвкавост, оптимална цена, качество на оборудването и услугите, които гарантират максимална производителност за бизнеса им. Нашият ангажимент е да бъдем техен партньор давайки лесни решения на трудните задачи.

Прайм Инженеринг може да ви осигури най-подходящото оборудване за вашите ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ.

НАШИТЕ УСЛУГИ ВКЮЧВАТ

  • Да подкрепим клиента с насоки към правилния избор на оборудване
  • Техническа помощ по време на въвеждане в експлоатация и обучение на операторите на място
  • Надеждна гаранция и следгаранционен сервиз на място, с кратко време за реакция
  • Оригинални резервни части и сервиз съгласно процедурите на оторизираните производители.
  • Удължена гаранция, договори за поддръжка и отговор 24/7

 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

GARDNER DENVER Divisione ROBUSCHI (Италия) – Въздуходувки, вакуум помпи воден пръстен и центробежни помпи

SUPRATEC (Германия) - Мембранни дифузори

MAPRO INTERNATIONAL (Италия) - Въздуходувки и аспиратори страничен канал, газодувки за биогаз

PVR (Италия) - Маслени вакуум помпи

ATMOS (Чехия) – Винтови компресори

SPAANS BABCOCK (Холандия) - Помпи с архимедов винт и повърхностни аератори за отпадъчни води

NORDIC WATER PRODUCTS (Швеция) – Решетки, скрепери, дискови, барабанни и пясъчни филтри

NEWTERRA (Германия) – MBR мембрани за ултрафилтрация

PCM (Франция) –Ексцентрик винтови, перисталтични и дозиращи помпи

VICTOR PUMPS (Италия) – Самозасмукващи центробежни помпи за утайки

HOFSTETTER (Холандия) – Факли за биогаз

FILTRATION GROUP (САЩ, Холандия) – Филтри за промишлеността

TROJAN Technologies (Канада) - UV обеззаразяване

SALSNES от Trojan Technologies – Филтри заместващи първичен утайтел

PRIME ENGINEERING, established in Sofia in 2002, is one of the leading companies supplying, installing and maintaining engineering equipment in the industry and the environmental projects in the Bulgarian Market.

Prime Engineering offers unique expertise across all applications in compressed air, low air pressure & vacuum, providing a wide range of air blowers and air compressors, as well as pumps for viscous fluids and dosing of chemicals, UV disinfection and filtration equipment. Prime Engineering is specialized and has a long experience in engineering equipment for wastewater, water, biogas and sludge treatment.

Our mission is to provide to our trusted customers flexibility, optimized cost, quality in equipment and services that guarantee the maximum performance of their business. Our commitment is to be their partner that makes hard tasks easy.

Our services include

  • Customer support guiding the proper selection of equipment
  • Technical support during commissioning and operators’ training on site
  • Reliable warranty and on-site post-warranty service provided in short response time
  • Original spare parts and service under authorized manufacturers’ procedures.
  • Extended warranty, maintenance contracts and 24/7 response

 

OUR BRANDS

GARDNER DENVER Div. ROBUSCHI (Italy) – Lobe & screw blowers, vacuum pumps, centrifugal pumps

SUPRATEC (Germany) – Membrane aeration diffusers

MAPRO INTERNATIONAL (Italy) - Side channel blowers, biogas blowers

PVR (Italy) - Oil lubricated vacuum pumps

ATMOS (Czech Republic) - Screw compressors

SPAANS BABCOCK (Holland) - Arhimedian screw pumps and surface aerators

NORDIC WATER PRODUCTS (Sweden) – Screens, scrapers, disc, drum, sand filters

NEWTERRA (Germany) – MBR ultrafiltration membranes

PCM (France) - Progressive cavity, peristaltic and dosing pumps

VICTOR PUMPS (Italy) – Self-priming centrifugal sludge pumps

HOFSTETTER (Netherlands) – Biogas flares

FILTRATION GROUP (USA, Netherlands) - Industrial process filtration

TROJAN Technologies (Canada) - UV disinfection

SALSNES by Trojan Technologies – Filters for primary solids separation

Contact

+3592 971 8960
+3592 971 89 61
info@primeengineering.bg
www.primeengineering.bg

Features

FaLang translation system by Faboba